Da DMV

October 05, 2018

Da DMV

Gotta go do something real yucky

Da DMV oh da DMV

Worst place to hang in history

Da DMV oh da DMV

Yeah, crowded to the bone

Yeah, I wanna go home

Yeah, waiting all alone

Da DMV oh da DMVAlso in Daily Dose

Human Listening
Human Listening

November 20, 2018 0 Comments

Read More
Of Love
Of Love

November 19, 2018 0 Comments

Read More
Go Big
Go Big

November 18, 2018 0 Comments

Read More
When we connect, we heal.